Polityka prywatności

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on najwyższych starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. 
 2. 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystając z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej, 
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informacje o używaniu plików cookies. 
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych 

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akop Szostak z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 21 lok. 14, 01-051 Warszawa, NIP: 1231206647, REGON: 147202818, adres e-mail: kontakt@akopszostak.com, w dalszej części zwana jako (zwany dalej ,,Właścicielem”) 
 2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: Akop Szostak z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 21 lok. 14, 01-051 Warszawa, lub drogą mailową na adres: kontakt@akopszostak.com. 

II CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej www.akopszostak.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 3. Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności: 
  1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, 
  2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
  3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora, 
  4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora, 
  5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 
  6) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). 
 4. W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. 
 5. Oznacza to, że dane są potrzebne w szczególności do:
  a) zawarcia umowy,
  b) dokonania rozliczeń,
  c) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonania usługi,
  d) korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojma) 
 6. Użytkownik możę również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych usług, promocji czy wyprzedaży. 
 7. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełniania prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publiczny, m.in. wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej. 
 8. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingiem własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim 

III. RODZAJE DANYCH 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 2. dokonania zakupów za pomocą strony internetowej

 – imię i nazwisko, 

 • płeć, 
 • numer telefonu, 
 • adres email,
 • waga,
 • wzrost,
 • …..

B) Dane poddawane przez Użytkownika opcjonalnie: 

 • data urodzenia 
 • numer PESEL ( w przypadku żądania wystawienia faktury) 
 • numer NIP  (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy) 

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego. 

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. 

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres: 
  a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem, 
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej, 
  c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń, 
  d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OJ l119,4.5.2016, p.1-88, dalej zwane ,,rozporządzenie RODO” 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili przetwarzania dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej. 

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. Wycofania zgody na otrzymanie informacji handlowej bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, ze konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonanie czynności. 
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usuniecie danych oznacza jednocześnie usuniecie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi. 
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np.  co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usuniecie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi. 
 6. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 7. Użytkownik może żądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik sobie życzy, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi os osoby uprawnionej. 
 8. Administrator informuje użytkownika, o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach. 
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie  danych osobowych Użytkownika narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM 

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji. 
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe Użytkowników, nie będą w  żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich. 
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.